menu

Regulamin Superklasa

REGULAMIN KONKURSU

„SUPERKLASA”

Rok Szkolny 2016/2017

Klasy IV-VII

I. Organizator i adresat konkursu:

Organizatorem konkursu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i wszyscy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów  Szkoły.

 

II. Cele konkursu:

·         Ogólne:

– wyłonienie klasy, która uzyska największą liczbę punktów w roku szkolnym      2015/2016 i nadanie jej tytułu „Superklasa”,

– aktywizacja społeczna klas.

 

·         Szczegółowe:

promowanie klasy na forum szkolnym i w środowisku lokalnym,

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne,

– współpraca i integracja nauczycieli, uczniów i ich rodziców,

– promowanie pozytywnych zachowań uczniów,

– akcentowanie więzi międzyludzkich,

– uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka,

– kształtowanie zasad uczciwej rywalizacji.

 

III. Przebieg konkursu:

Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2015/2016 i polega on na gromadzeniu przez poszczególne klasy punktów, które można uzyskać w następujących dziedzinach aktywności:

·         Wyniki w nauce:

Średnia klasy na I semestr i na koniec roku szkolnego. Punkty przyznawane według przelicznika:

 

Miejsce: Liczba punktów:
I 25
II 20
III 15

 

·         Frekwencja:

Punkty przyznawane według przelicznika:

 

Miejsce: Liczba punktów:
I 25
II 20
III 15

 

·         Zachowanie:

Średnia klasy z zachowania w I semestrze i na koniec roku szkolnego. Punkty przyznawane według przelicznika znajdującego się w poniższej tabeli, a następnie dzielone przez liczbę uczniów w danej klasie:

 

Ocena z zachowania: Liczba punktów:
Wzorowe 5
Bardzo dobre 4
Dobre 3
Poprawne 2
Nieodpowiednie 1
Naganne 0

 

·         Akcje charytatywne:

Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach surowców według przelicznika:

 

Miejsce: Liczba punktów:
I 15
II 12
III 9
Udział 2

 

·         Konkursy:

Udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski według przelicznika:

 

Miejsce: Liczba punktów:
I 15
II 12
III 9
Udział 2

 

 

 

Dane potrzebne do obliczania punktów w kategoriach wyniki w nauce, zachowanie i frekwencja będą gromadzone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego podczas posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej.

 

Wszystkie punkty sumują się.

 

IV. Nagrody:

Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów otrzymuje tytuł „Superklasy” oraz puchar.  Tytuł i trofeum zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny.

 

V. Postanowienia końcowe:

Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzygają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrekcją.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

 

Sporządzili:

mgr Agata Kozdrowicz

mgr Mateusz Bielech