menu

Plan Działań

PLAN DZIAŁAŃ

W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze

w roku szkolnym 2016/2017

 

PRIORYTET:

 • Kształtowanie umiejętności wśród uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Mała liczba uczniów stosująca zasady zdrowego odżywiania oraz dbająca o aktywność fizyczną.

OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH:

Wieloletnie obserwacje uczniów oraz środowiska, w którym funkcjonują poza szkołą, uzasadniają wybór celów priorytetowych. Poziom wiedzy dużej grupy dzieci i ich rodziców na temat zdrowego odżywiania, jest niski. Bagatelizują też konsekwencje wpływu złych nawyków żywieniowych na zdrowie. Wynikiem takiego postępowania jest znaczący przyrost dzieci z problemami nadwagi i otyłości w naszej szkole, spowodowany nadmiernym spożywaniem niezdrowych produktów żywnościowych, np. chipsów, słodyczy, słodkich napojów gazowanych oraz niskim poziomem ogólnej sprawności fizycznej.

 UZASADNIENIE WYBORU PRIORYTETU

Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej – uczniów i pracowników. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest kształtowanie u ludzi zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
Aby osiągnąć ten cel, aby wspólnie tworzyć zdrowe i bezpieczne środowiska fizyczne i społeczne – promować zdrowie należy:

 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości,
 • przedstawiać dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa społeczności szkolnej (uczniom i dorosłym) jasne cele,
 • kształtować dobre relacje między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • wykorzystać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
 • planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
 • wyposażyć uczniów wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz poprawy i ochrony środowiska fizycznego,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowiska fizyczne pracy i nauki (budynek, rekreacja, posiłki, bezpieczeństwo),
 • kształtować u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
 • zachęcać do zdrowego życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

Realizację działań wynikających z planu wspiera Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:

– szkolny koordynator promocji zdrowia: Hubert Muszyński

– psycholog szkolny: Anna Czechowska

– nauczyciele: Jolanta Walczak, Paweł Łyczek, Mirosława Kuryło

– pielęgniarka: Joanna Szutkiewicz

– członek Rady Rodziców: Arkadiusz Burghardt

– przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: Natalia Siemion

   

PLAN DZIAŁAŃ  W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNY JAK ZBADAMY EFEKT
1. Przekazanie informacji        o zadaniach programu organom szkoły

– rada pedagogiczna

– uczniowie

– rodzice

 

1. Zamieszczenie i aktualizacja informacji   o projektowanych i podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły.  

cały rok

 

zespół ds. Promocji zdrowia, T. Skierski

 

aktualność informacji przekazywanych organom szkoły
2. Informacja na temat planu działań SPZ    i spodziewanych efektów pracy zespołu.  

wrzesień

koordynator protokół  RP

 

 3. Podczas lekcji  przyrody (kl. IV-VI) na zajęciach lekcyjnych w klasach I – III. wrzesień wychowawcy kl. I-III, n-le  i przyrody zapisy w zeszytach przedmiotowych zapisy w dziennikach lekcyjnych
4. Powołanie sekcji Promocji Zdrowia przy SU.  

wrzesień/

październik

opiekun SU

 

protokoły SU

 

 

5. Informacja na temat planu działań SPZ.  

wrzesień

 

wychowawcy kl. I-VI

 

tematyka zebrań z rodzicami
 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kontynuacja programu HEPS Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole. sierpień – wrzesień Rada Pedagogiczna

zespół ds. Promocji Zdrowia

 

protokół RP

 

2. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie   z wymaganiami dotyczącymi aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.  

cały rok

 

 

wszyscy nauczyciele

 

zapisy w dokumentacji szkolnej
3. Prezentacje dla rodziców organizowane przez Zespół ds. Promocji Zdrowia:

–        wady postawy i ich konsekwencje (prezentacja medialna dla rodziców

klas I i II),

–        aktywność fizyczna (warsztaty/ pogadanki dla klas I-VI),

–        wytyczne dotyczące zdrowego żywienia dzieci (warsztaty/ pogadanki dla klas    I-VI);

 

 

 

październik

/listopad

 

 

cały rok

 

 

cały rok

koordynator, Zespół ds. Promocji Zdrowia

 

H. Muszyński

 

 

 

wychowawcy kl. I-VI

 

 

wychowawcy kl. I-VI

 

 

 

zebranie z rodzicami

 

 

 

tematyka zebrań z rodzicami

 

tematyka zebrań z rodzicami

4. Udział uczniów w akcji fluoryzacji zębów. październik pielęgniarka

 

sprawozdanie, zapisy w dziennikach

 

5. Spotkanie uczniów klas I ze specjalistą na temat „Higiena jamy ustnej”.  

cały rok

pielęgniarka

 

sprawozdanie, ulotki
6. Upowszechnianie zdrowego stylu życia – realizacja projektu „Zdrowa piętnastka”.

 

 

cały rok

pielęgniarka, opiekun SU,  nauczyciele, zespół promocji zdrowia podsumowania działań podczas Dni szkoły

 

 

7. Higiena głosu – pogadanki dla dzieci    kl. I i rodziców.  

cały rok

B. Urbańska

 

sprawozdanie logopedy

 

8. Bezpieczne ferie zimowespotkanie      z policjantem.

 

 

styczeń

 

koordynator

 

informacja na stronie internetowej

 

9. Szkolny konkurs „Dbam o zdrowie”.

 

kwiecień

 

A. Czechowska

 

informacja na stronie internetowej szkoły
    10. Bezpieczne wakacjekonkurs plastyczny.  czerwiec E. Lisowska

M. Januszewska

prezentacja w holu szkoły
11. „Kodeks walki z rakiem”. I semestr Sanepid na zajęciach lekcyjnych
12. „Alfabet zdrowia” – zajęcia dla klas   IV-VI. cały rok Jolanta Walczak informacja na stronie internetowej szkoły
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność fizyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja programu HEPS w zakresie aktywności fizycznej:

a) ankieta dla uczniów klas VI

 

b) systematyczne prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych

październik

 

cały rok

 

koordynator

 

 

nauczyciele klas I-VI

ankieta, opracowanie wyników przez uczniów na lekcjach informatyki

 

 

na podstawie zestawu ćwiczeń przekazanych wychowawcom

 

2. Szkolna kampania „Trzymaj się prosto” – kontynuacja działań z poprzednich lat szkolnych, sprawdzanie masy tornistrów     i teczek uczniowskich klas I-VI. dwa pomiary    w I i II semestrze  

M. Kuryło

H. Muszyński

P. Łyczek

 

tabele pomiarów, wyniki i ich porównanie, przedstawienie wyników badań rodzicom

3. Turnieje rodzinne w ramach programu „Trzymaj formę”. II semestr

 

P. Łyczek, W. Koźlak,

M. Januszewska,      A. Czechowska

informacje na stronie internetowej szkoły

 

4. Festyn z okazji „Dnia Dziecka”.    czerwiec

 

B. Melińska

A. Walczak

informacje na stronie internetowej szkoły
5. Wycieczki klasowe. cały rok  

wychowawcy

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III. – gry  i zabawy  ruchowe.  

cały rok

 

nauczyciele w-f,

wychowawca świetlicy

udział w zawodach sportowych

 

7. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach

I-III.

 

cały rok

 

 

 

nauczyciele w-f,

I. Sternal

 

wzmocnienie mięśni posturalnych dzieci uczestniczących w zajęciach
8. Przeprowadzenie SIS (Szkolne Igrzyska Sportowe). Akcent na zasadę fair play.  

II semestr

 

 

nauczyciele w-f

 

 

wyniki rywalizacji międzyklasowej

 

9. Turystyka kwalifikowana – wycieczki rowerowe dla pracowników szkoły.  

jesień, wiosna, lato

 

nauczyciele w-f

 

zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły

 

 

4.

Zapobieganie uzależnieniom. 1. Organizacja konkursu dla świetlic popołudniowych „Dobre wybory”.

 

 

II semestr

 

 

A. Walczak, K. Gwara,                          W. Koźlak,

B. Melińska

zdjęcia, informacja na stronie internetowej szkoły

 

2. Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 

 

wg harmono -gramu

 

K. Gwara,

M. Muszyńska,

nauczyciele w-f

sprawozdanie pedagoga szkolnego

 

 

3. Realizacja programu profilaktyki środków psychoaktywnych.  

cały rok

 

 

 

A. Czechowska

 

 

informacje na stronie internetowej szkoły

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowe odżywianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Realizacja programu HEPS w zakresie zdrowego żywienia:

 

a) ankieta dla uczniów klas VI

 

 

 

b) „Występowanie nadwagi i otyłości          u uczniów” w ramach programu „Trzymaj formę”

 

c) przygotowywanie obiadów szkolnych zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

 

d) spożywanie drugiego śniadania przez wszystkich uczniów w klasach wspólnie      z nauczycielem, przy zapewnieniu odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej

 

e) dobór asortymentu w sklepiku szkolnym z napojami i żywnością zgodny z zasadami prawidłowego żywienia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

 

f) ograniczanie w czasie imprez szkolnych    i klasowych oraz wycieczek słodyczy           i słodkich napojów, wyeliminowanie słodyczy jako formy nagrody

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

październik i maj

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

H. Muszyński,

T. Skierski

 

 

pielęgniarka,

H. Muszyński

 

 

intendentka

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

właściciel sklepiku

 

 

 

wychowawcy klas,

rodzice

 

 

 

 

 

ankieta, opracowanie wyników przez uczniów na lekcjach informatyki

 

tabele pomiarów, obliczenia BMI

 

 

 

protokoły kontroli Sanepidu

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowa żywność w sklepiku

 

 

 

2. Indywidualne kontakty wychowawców     z rodzicami uczniów na temat problemów żywieniowych.  

wg potrzeb

 

 

wychowawcy

 

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

3. Udział społeczności szkolnej:

–      w programie „Owoce w szkole”:      grupa „O” oraz klasy I-III,

–      w akcji „Szklanka mleka”: grupa „O” oraz  klasy I-VI;

 

cały rok

 

intendentka

 

zapisy w kartotekach

 

 

6.

 

Promowanie działań SPZ ze szczególnym uwzględnieniem programu HEPS.

 

 

Realizacja treści promocji zdrowia przez wszystkich nauczycieli podczas prowadzonych zajęć.

 

na bieżąco

 

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowcy

 

zapisy w dokumentacji szkolnej

 

7.

 

Jak dbać          o prawidłową sylwetkę ciała?

 

Zorganizowanie na lekcjach wychowania fizycznego pokazu ćwiczeń pozwalających zachować prawidłową sylwetkę ciała.

 

dwa razy   w roku

 

 

H. Muszyński,           P. Łyczek

wychowawcy I-III

 

zapis tematu lekcji w dzienniku lekcyjnym

 

 

8.

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

 

1. Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas I-III.  

I semestr

M. Kuryło informacja na stronie internetowej szkoły
2. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych     i praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w klasach IV-VI.  I i II semestr H. Muszyński

P. Łyczek

informacja na stronie internetowej szkoły
 

9.

 

Bezpieczeństwo na wakacjach

 

Spotkanie z ratownikiem WOPR.

 

czerwiec

 

koordynator

informacja na stronie internetowej szkoły