menu

Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze

 

 

 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca z 8 przedstawicieli klas szóstych, wybranych w jawnym głosowaniu przez uczniów klas szóstych.
 1. Wybory odbywają się co roku w ostatnim tygodniu września. Uczestniczą w nich uczniowie klas IV – VI.
 1. Głosowanie jest tajne, równe i powszechne.
 1. Głosowanie ma miejsce w budynku szkoły.
 2. Obowiązki Komisji Wyborczej:
 • przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 • przygotowanie wyborów,
 • przeprowadzenie wyborów,
 • obliczenie głosów,
 • sporządzenie protokołu,
 • ogłoszenie wyników.
 1. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego dokonują się następująco:
 • kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w ilości 15.
 • kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkania, audycje przez radiowęzeł; plakaty można umieszczać tylko

 

7. w wyznaczonych przez Komisję miejscach; po wyborach kandydaci mają jeden dzień na uprzątnięcie plakatów.

 • kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami,
 • na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej,
 • głosowanie dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania,  przy nazwisku kandydata znaczka „X”,
 • głos jest nieważny , jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna (np.  skreślono nazwisko, wskazano większa liczbę kandydatów),
 • członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 8 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów w głosowaniu,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zwiększa się liczbę członków Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

8. Rada, na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swego grona przewodniczącego Przewodniczącym Rady może zostać osoba, która na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskała z zachowania co najmniej ocenę bardzo dobrą i osiąga co najmniej dobre wyniki w nauce.

9. Na pierwszym posiedzeniu Rady następuje podział funkcji.

10. Wzór karty do głosowania i wzór karty na kandydata stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.