menu

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                         w okresie od lutego 2020 do czerwca 2020 roku

                  Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze

 

  1. Opis programu wraz z uzasadnieniem
Program zawiera ofertę zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Zajęcia z tych przedmiotów przeznaczone są głównie dla uczniów klas ósmych przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z fizyki dla uczniów klas VII i VIII.  Na zajęcia zakwalifikowano   przede wszystkim  uczniów  ze wskazaniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w opinii PPP oraz uczniów mających problemy w opanowaniu wymagań  programowych. Program jest skierowany  do uczniów nie osiągających sukcesów edukacyjnych.

 

 

  1. Cele programu
 Program jest zgodny z założeniami podstawy  programowej. Daje możliwości równego dostępu  wszystkim  uczniom do edukacji.

Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej dla uczniów klas VII i VIII. Zgodnie z założeniami rządowego oraz Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży celami programu jest między innymi:

  • zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych;
  • podniesienie efektywności kształcenia;
  • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów posiadających opinie o niedostosowaniu społecznym   lub z problemami w opanowaniu podstawy programowej;
  • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo                 oraz posiadających deficyty rozwojowe lub są zaniedbane środowiskowo.

Program służy również rozwijaniu zainteresowań uczniów zdolnych.

Program realizował będzie zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych, umożliwiając uczniom wyrównywanie braków  i uzupełnienie wiedzy  w zakresie tych przedmiotów. Realizacja tego typu zajęć sprzyja podniesieniu jakości kształcenia. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesów na miarę swoich indywidualnych możliwości.

 

PLAN ZAJĘĆ ZIELONOGÓRSKIEGO PROGRAMU

WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W OKRESIE    LUTY – CZERWIEC 2020

 

Przedmiot Prowadzący klasa Dzień Godzina Sala
J.POLSKI

 

A. KOZDROWICZ VIII B PONIEDZIAŁEK 15.25- 16.10 11

 

J.POLSKI

 

A. KOZDROWICZ VIII A WTOREK

 

14.30 –15.15 11
J.POLSKI

/DZ/

 

   I. MOTAŁA VIIIC PIĄTEK 13.30 –14.15 8A
J.POLSKI

/CH/

       I. MOTAŁA VIIIC ŚRODA 14.30 –15.15 8A
MATEMATYKA D. FALIŃSKA VIII B CZWARTEK 14.30-15.15 16
MATEMATYKA D. FALIŃSKA VIII C PIĄTEK 14.30 –15.15 16
MATEMATYKA A.    GÓRNICKA VIIIC ŚRODA 7.45-8.30 17
JĘZYK ANGIELSKI M. RAK VIIIB,C PIĄTEK 14.30 – 15.15 12
FIZYKA J.WALCZAK VII ŚRODA 14.30- 15.15 14
FIZYKA J.WALCZAK VIII ŚRODA 15.25- 16.10 14