menu

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                         w okresie od lutego  2018 do czerwca 2018 roku

                  Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze

                                                                                                                              pełna nazwa szkoły / przedszkola (pieczęć)

  1. Opis programu
Program zawiera ofertę zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i przyrody. Na zajęcia zakwalifikowano   przede wszystkim  uczniów  ze wskazaniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w opinii PPP oraz uczniów mających problemy w opanowaniu wymagań  programowych. Zajęciami z tych przedmiotów  objęci zostaną uczniowie klas IV-VII. Program jest skierowany do uczniów nie osiągających sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej oraz zaniedbań środowiskowych. Dla klas VII prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z nowych przedmiotów takich jak chemia, biologia i fizyka.

Beneficjentami programu w dużej mierze są dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym, a także dzieci z niepełnych rodzin oraz rodzin, które są pod nadzorem kuratorów sądowych.

Program zawiera również zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii i fizyki. Zajęcia przeznaczone będą dla uczniów klas III-VII.

 

  1. Cele programu
Program jest zgodny z założeniami podstawy  programowej. Daje możliwości równego dostępu  wszystkim  uczniom do edukacji.

Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej dla uczniów klas IV – VII. Zgodnie z założeniami rządowego oraz Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży celami programu jest między innymi:

– zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych;

– podniesienie efektywności kształcenia;

– wyrównanie szans edukacyjnych uczniów posiadających opinie o niedostosowaniu społecznym lub z problemami w opanowaniu podstawy programowej;

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo                         oraz posiadających deficyty rozwojowe lub są zaniedbane środowiskowo. Program służy również rozwijaniu zainteresowań uczniów zdolnych.

Program realizował będzie zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki , języka   angielskiego, przyrody, biologii, chemii i fizyki,  umożliwiając uczniom wyrównywanie braków i uzupełnienie wiedzy w zakresie tych przedmiotów. Realizacja tego typu zajęć sprzyja podniesieniu jakości kształcenia. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesów na miarę swoich indywidualnych możliwości.

 

  1. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                      Zajęcia w ramach programu są nieodpłatne i ponadprogramowe, mają charakter zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę i zainteresowania.

             Oferta i terminarz zajęć oraz informacje o celach Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.                               O programie zostaną poinformowani rodzice na zebraniach klasowych.

 

 Przewidywane rezultaty

              Rezultatem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki w kl .IV-VI oraz fizyki, biologii, chemii  w klasach VII. Przewidywanym rezultatem realizacji programu  będzie wzrost umiejętności kluczowych w zakresie czytania, pisania, rozumowania  i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  Natomiast uczniowie zdolni rozwiną swoje umiejętności i wiedzę z wybranych przedmiotów.

 

PLAN ZAJĘĆ ZIELONOGÓRSKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W OKRESIE LUTY – CZERWIEC 2018

 

Przedmiot Prowadzący klasa Dzień Godzina Sala

 

J.POLSKI

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

A. KOZDROWICZ V WTOREK 7.45-8.30 11

 

J.POLSKI

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

 

I. MOTAŁA

 

VI

 

WTOREK

 

7.45- 8.30

 

8A

MATEMATYKA

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

 

D. FALIŃSKA

 

VI

 

WTOREK

 

7.45 – 8.30

 

16

MATEMATYKA

KOŁO

 

D. FALIŃSKA

 

VI

 

 

ŚRODA

 

14.30 – 15.15

 

16

MATEMATYKA

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

 

A. GÓRNICKA

 

VII

 

PIĄTEK

 

14.30 – 15.15

 

17

MATEMATYKA

WYRÓWNAWCZE

 

A. GÓRNICKA

 

VII

 

CZWARTEK

 

 

14.30 – 15.15

 

17

MATEMATYKA

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

 

E. CHRYSTOWICZ

 

V

 

CZWARTEK

 

13.30- 14.15

 

16

MATEMATYKA

WYRÓWNAWCZE

 

E. CHRYSTOWICZ

 

V

 

ŚRODA

 

14.30 – 15.15

 

13

MATEMATYKA

KOŁO Z KANGURKIEM

 

E. LISOWSKA

 

III

 

PONIEDZIAŁEK

 

15.25-16.10

 

4

 

ZAJECIA WSPOMAGAJĄCE

FIZYKA

 

JOLANTA WALCZAK

 

VII

 

WTOREK

 

15.25-16.10

 

14

ZAJĘCIA ROZSZERZAJĄCE

FIZYKA

 

JOLANTA

WALCZAK

 

VII

 

CZWARTEK

 

15.25-16.10

 

 

14

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO HANNA KULCZYK VI  

PONIEDZIAŁEK

 

13.30-14.15

 

 

18

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

BIOLOGIA

ELWIRA SZATKOWSKA  

VII

 

PONIEDZIAŁEK

 

14.30- 15.15

 

8

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

CHEMIA

ELWIRA SZATKOWSKA  

VII

 

CZWARTEK

 

15.30- 16.15

 

14

KOŁO PRZYRODNICZE KL.3 ALICJA

LISOWSKA

 

III

 

ŚRODA

 

10.35 – 11.20

 

19

 

KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO

KL.3

 

MARZENA JANUSZEWSKA  

III

 

PONIEDZIAŁEK

 

12.30 – 13.15

 

MAŁA ŚWIETLICA