menu

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                         w okresie od września  2019 do grudnia 2019 roku

                  Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze

                                                                                                                              pełna nazwa szkoły / przedszkola (pieczęć)

  1. Opis programu
    Program zawiera ofertę zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego i  matematyki. Zajęcia z tych przedmiotów przeznaczone są głównie dla uczniów klas ósmych przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z fizyki   i chemii dla uczniów klas VII i VIII oraz języka polskiego dla klas VII.  Na zajęcia zakwalifikowano   przede wszystkim  uczniów  ze wskazaniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w opinii PPP oraz uczniów mających problemy w opanowaniu wymagań  programowych. Program jest skierowany do uczniów nie osiągających sukcesów edukacyjnych. Ponadto swoje umiejętności językowe uczniowie klas V będą mogli rozwijać podczas zajęć koła języka angielskiego.
  1. Cele programu
Program jest zgodny z założeniami podstawy  programowej. Daje możliwości równego dostępu  wszystkim  uczniom do edukacji.

Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej dla uczniów klas V – VIII. Zgodnie z założeniami rządowego oraz Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży celami programu jest między innymi:

– zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych;

– podniesienie efektywności kształcenia;

– wyrównanie szans edukacyjnych uczniów posiadających opinie o niedostosowaniu społecznym              lub z problemami w opanowaniu podstawy programowej;

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo                         oraz posiadających deficyty rozwojowe lub są zaniedbane środowiskowo.

Program służy również rozwijaniu zainteresowań uczniów zdolnych.

Program realizował będzie zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych, umożliwiając uczniom wyrównywanie braków  i uzupełnienie wiedzy  w zakresie tych przedmiotów. Realizacja tego typu zajęć sprzyja podniesieniu jakości kształcenia. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesów na miarę swoich indywidualnych możliwości.

 

  1. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                      Zajęcia w ramach programu są nieodpłatne i ponadprogramowe, mają charakter zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę i zainteresowania.

             Oferta i terminarz zajęć oraz informacje o celach Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.                      O programie zostaną poinformowani rodzice na zebraniach klasowych.

 

 Przewidywane rezultaty

        Rezultatem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego,  matematyki  i języka angielskiego będzie lepsze przygotowanie uczniów klas VIII do egzaminu. W ramach programu będzie wzrost umiejętności kluczowych w zakresie czytania, pisania, rozumowania  i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  Natomiast uczniowie zdolni rozwiną swoje umiejętności i wiedzę z wybranych przedmiotów.

 

 

PLAN ZAJĘĆ ZIELONOGÓRSKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE    WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2019

 

Przedmiot Prowadzący klasa Dzień Godzina Sala

 

 

J.POLSKI

 

 

A. KOZDROWICZ

 

VIII B

 

PONIEDZIAŁEK

 

15.25- 16.10

 

11

 

 

J.POLSKI

 

 

A. KOZDROWICZ

 

VIII A

 

WTOREK

 

 

15.25- 16.10

 

11

 

J.POLSKI

 

 

J.POLSKI

 

 

VIII A

 

WTOREK

 

 

14.30 –15.15

 

11

 

J.POLSKI

 

 

J.POLSKI

 

 

VIII A

 

ŚRODA

 

14.30 –15.15

 

11

 

J.POLSKI

 

 

I. MOTAŁA

 

VIII C

 

PIĄTEK

 

13.30 –14.15

 

8A

 

MATEMATYKA

 

 

D. FALIŃSKA

 

VIII B

 

 

CZWARTEK

 

 

15.25-16.15

 

 

16

 

MATEMATYKA

 

 

D. FALIŃSKA

 

 

VIII C

 

PIĄTEK

 

14.30 –15.15

 

16

 

MATEMATYKA

 

D. FALIŃSKA

 

 

VIII B

 

CZWARTEK

 

 

14.30 –15.15

 

16

 

MATEMATYKA

 

 

A.    GÓRNICKA

 

VIII A

GR.I

 

PONIEDZIAŁEK

 

7.45 – 8.30

 

17

 

MATEMATYKA

 

 

A.    GÓRNICKA

 

VIII A

GR.II

 

PONIEDZIAŁEK

 

7.45 – 8.30

 

17

 

MATEMATYKA

 

A.    GÓRNICKA

 

VI C

 

ŚRODA

 

13.30-14.15

 

17

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Ł.IWANIEC

 

VIII

 

PONIEDZIAŁEK

 

15.25-16.15

 

 

19

JĘZYK ANGIELSKI  

M. RAK

 

VIIIB

 

PIĄTEK

 

 

14.30 – 15.15

 

 

12

 

CHEMIA

 

E. SZATKOWSKA

 

VII/VIII

 

WTOREK

 

15.20- 16.10

 

14

 

 

FIZYKA

 

J.WALCZAK

 

VII

 

ŚRODA

 

14.30- 15.15

 

 

14

 

FIZYKA

 

J. WALCZAK

 

VIII

 

CZWARTEK

 

 

15.20 –16.25

 

 

14